Monday , January 24 2022
Home / NGHIÊN CỨU / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHỐI HỢP BUPIVACAINE VỚI FENTANYL VÀ MORPHINE TRONG TÊ TUỶ SỐNG MỔ LẤY THAI

About hgmhs51

Check Also

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HẠ PHOSPHO MÁU Ở BỆNH NHÂN THỞ MÁY

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *