Sunday , July 3 2022
Home / NGHIÊN CỨU / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHỐI HỢP LEVOBUPIVACAINE VỚI FENTANYL TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG MỔ SA SINH DỤC

About hgmhs51

Check Also

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HẠ PHOSPHO MÁU Ở BỆNH NHÂN THỞ MÁY

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *