Wednesday , July 17 2019
Home / NGHIÊN CỨU / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BIS TRONG GÂY MÊ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH BẰNG PROPOFOL TRÊN PHẪU THUẬT U TUYẾN YÊN QUA MŨI

Check Also

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHỐI HỢP LEVOBUPIVACAINE VỚI FENTANYL TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG MỔ SA SINH DỤC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *